top of page

Exclusive Services

REGULAMIN

NATALIA ZIĘBA • FOTOGRAFIA

SESJE ZDJĘCIOWE I VOUCHERY

I

REZERWACJA SESJI FOTOGRAFICZNEJ

 1. Rezerwacja sesji jest ważna dopiero po ustaleniu terminu oraz wpłacie określonego w ofercie bezzwrotnego zadatku za sesję,
  co zostanie potwierdzone wiadomością z informacją o warunkach przygotowania się do sesji.

 2. Po ustaleniu terminu sesji otrzymasz wiadomość z informacją
  o opłacenia zadatku. Długość czasu wpłaty zadatku zgodna jest
  z indywidualnymi ustaleniami  od 12 do 48h. Po upływie tego terminu nieopłacona rezerwacja wygasa. Ponowna rezerwacja wymaga kontaktu z mną i ustalenia terminu sesji. 

 3. Rezerwując sesję zdjęciową w mojej firmie oświadczasz,
  że zapoznałeś się z moim portfolio i dorobkiem artystycznym
  i w pełni akceptujecie formę i styl przeze mnie prezentowane.  

II

WYNAGRODZENIE ZA SESJĘ  

 1. Płatność za sesję zdjęciową jest wymagana w dniu samej sesji, poprzez gotówkę lub przelew. Kopie zdjęć nie zostaną przesłane, dopóki pełna kwota wynagrodzenia nie zostanie otrzymana.

 2. Zdjęcia będą poddane edycji po otrzymaniu pełnej płatności za zamówienie. Produkty fotograficzne zostaną wydrukowane
  po uiszczeniu płatności za złożone zamówienie.

III

ZMIANA TERMINU SESJI / ODWOŁANIE SESJI  

 1. Zmiana terminu sesji jest dopuszczalna, jednak musi zostać zgłoszona najpóźniej 7 dni przed pierwotnie ustalonym terminem. Zmiana terminu jest uzależniona od dostępności w moim kalendarzu. Nowy termin zostanie wyznaczony zgodnie z pierwszą wolną możliwością, co może oznaczać przesunięcie sesji o około 2-3 miesiące lub dłużej, w zależności od rodzaju sesji.

 2. Zmiana terminu sesji dokonywana w terminie krótszym, niż 7 dni przed ustaloną datą sesji wiąże się z utratą zadatku i koniecznością wpłaty zadatku za nowy termin sesji.

 3. Odwołanie sesji wiąże się z utratą bezzwrotnego zadatku.
  Nie ma możliwości przeniesienia zadatku na rezerwację innej sesji lub na innego klienta.

 4. W przypadku niezwykłych okoliczności, przede wszystkim związanych z kwestiami zdrowotnymi lub osobistymi, zastrzegam sobie prawo do zmiany ustalonego terminu sesji. W takiej sytuacji nie biorę na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek zobowiązania lub koszty związane z przygotowaniami do sesji, podróżą lub pobytem w Trójmieście.

 5. Uczestnicząc w sesji, przyjmujesz na siebie odpowiedzialność za zdrowie wszystkich osób obecnych na sesji, w tym również fotografa. W przypadku, gdy którykolwiek z uczestników sesji będzie chory, sesja zostanie przesunięta, aby zapewnić bezpieczeństwo i zdrowie wszystkim zaangażowanym osobom (po wcześniejszym kontakcie telefonicznym ze mną).

 6. Z uwagi na specyfikę mojej pracy – w momencie pojawienia się osoby chorej lub przeziębionej na sesji zdjęciowej nie zostanie ona wpuszczona do studio, a zadatek nie zostanie zwrócony.  

IV

SESJA ZDJĘCIOWA

 1. Sesje odbywają się w wynajętym studiu w Gdańsku/ Gdyni lub w plenerze. 

 2. Wszystkie sesje w studio odbywają się zwyczajowo od poniedziałku do soboty w godzinach 9:00 - 15:00 lub w plenerze, od poniedziałku do soboty w godzinach 16:00 - 21:00 (wiosna i lato), 12:00 - 15:00 (jesień i zima). 

 3. W wyjątkowych sytuacjach  – po wcześniejszym ustaleniu sesje mogą  zostać zorganizowane w innym przedziale czasowym, w zależności od poru roku.

 4. Klienci zobligowani są do przyjazdu do wyznaczonego studia o wyznaczonej porze, spóźnienie powoduje skrócenie sesji o czas spóźnienia.  

 5. Podczas trwania sesji, proszę o opuszczenie studia lub miejsca plenerowego przez osoby trzecie, które nie biorą bezpośredniego udziału w sesji.

 6. W przypadku potrzeby skorzystania z pomocy opiekunki, babci czy cioci, proszę o uprzednie uzgodnienie i zatwierdzenie tego faktu.

 7. Podczas sesji fotograficznej w studio obowiązuje zakaz fotografowania i nagrywania telefonami komórkowymi i innymi urządzeniami.

 8. Fotograf będzie dokładał należytej staranności, aby wykonać wystarczającą ilość zdjęć, które będą wchodziły w skład pakietu zamówionego przez klienta.

 9. Fotograf nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie dzieci oraz zwierząt w trakcie sesji, jaki i efektu końcowego w postaci póz
  i min w przypadku gdy maluch płacze, nie pozwala wziąć się na ręce, biega po studiu, ma kolkę itp.

 10. Klienci ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dzieci lub zwierzęta podczas pobytu w studio lub podczas sesji plenerowej

 11. Zastrzegam sobie prawo do indywidualnej interpretacji artystycznej wyników sesji. 

SESJA ZDJĘCIOWA WYJAZDOWA

 1. Cena wyjazdu do 50 km w obrębie działania firmy ujęcia jest w ofercie

 2. Cena kosztów wyjazdu powyżej 50 km pokrywana jest przez klienta według obowiązującej ustawy

 3. Koszty pobytu w innym mieście i kraju, jak posiłki, środki transportu, czy hotel pokrywane są przez klienta, chyba, że umowa stanowi inaczej

 4. Koszty pobytu/wyjazdu mogą zostać ujęte w fakturze, jeżeli klient wyrazi taką chęć

VI

ZAMÓWIENIE ZDJĘĆ

 1. W ciągu umówionej podczas sesji lub umowy liczby dni po zakończeniu sesji otrzymasz dostęp do galerii online ze zdjęciami wykonanymi w trakcie sesji ze znakiem wodnym i w miniaturowej formie.

 2. Zdjęcia wybierasz podczas konsultacji online - wybór jest asystowany i na nim 

 3. Wybierając zdjęcia oraz produkty zobowiązujesz się do zapłacenia pełnej kwoty za dodatkowe ujęcia i produkty przed otrzymaniem swojego zamówienia. 

 4. Zdjęcia powinny zostać wybrane do ostatecznego retuszu w ciągu 21 dni (3 tygodni). Niewybranie zdjęć we wskazanym terminie powoduje wydłużenie czasu na obróbkę materiału z 4 tyg do 8 tyg. 

 5. Gotowe zdjęcia po edycji w wersji elektronicznej otrzymasz w terminie 4 tyg od dnia, w którym zakończyliście wybór zdjęć w galerii online i potwierdziliście go wiadomością do mnie.

 6. Zastrzegam sobie prawo do wydłużenia tego terminu w przypadku urlopu, intensywnego sezonu zdjęciowego, choroby itp.

 7. Usługa ekspres czyli edycja zdjęć w terminie 3-5 dni po sesji fotograficznej jest związana z dodatkową opłatą w wysokości 500 zł.

 8. Gotowe zdjęcia w wersji elektronicznej wysyłane są za pośrednictwem galerii nataliazieba.com

 9. Obrobione zdjęcia otrzymujesz w ilości podanej w wybranym pakiecie. Każde dodatkowe ujęcie jest płatne wg cennika podanego na stronie. W przypadku zainteresowania zamówieniem większej ilości zdjęć – zamówienie można podzielić na kilka transz.

 10. Galeria jest aktywna przez 6 miesięcy po sesji i umożliwia kolejne dobieranie zdjęć po sfinalizowaniu pierwszego wyboru. 

 11. W przypadku zamówienia dodatkowych zdjęć lub produktów fotograficznych po okresie 6 miesięcy od wykonania sesji cena za dodatkowe ujęcie może ulec zmianie zgodnie z aktualnym cennikiem dla danego rodzaju sesji.

 12. Surowy materiał jest usuwany z dysków po upływie 12 miesięcy od sesji chyba, że klient wyraził zainteresowanie i sprecyzował konkretny termin zamówienia dodatkowych ujęć z tej sesji.

 13. Po otrzymaniu zdjęć w wersji elektronicznej potwierdzasz wybór zdjęć do druku.

 14. Wydrukowane materiały są gotowe do odebrania w studio po okresie 2-3 tygodni, zależnie od terminów realizacji zamówienia w drukarni.

 15. Zastrzegam, że termin ten może ulec zmianie, rownież ze względów na które mogę nie mieć wpływu. 

 16. Gotowy produkt należy odebrać do 31 dni od otrzymania powiadomienia, po uprzednim kontakcie i wyznaczeniu terminu odbioru – najczęściej jest to Sopot. Miejsce i czas odbioru można umówić ze mną indywidualnie. Po tym terminie produkt końcowy zostaje zniszczony.

 17. Koszt przygotowania kolejnych wydruków pokrywa klient.

 18. Gotowy produkt może zostać przesłany kurierem na terenie Polski za dodatkową opłatą 20 zł lub za granicę po wcześniejszym sprawdzeniu kosztów przesyłki zagranicznej.

VII

UDOSTĘPNIANIE ZDJĘĆ

 1. Zabrania się kopiowania surowych zdjęć z galerii online.

 2. Zabrania się kopiowania tworzenia zrzutów ekranu oraz udostępniania w mediach społecznościowych zdjęć, które nie zostały poddane edycji lub noszą znaki wodne chroniące zdjęcia przed kopiowaniem.

 3. Fotograf zabowowiązuje się do ochrony Waszego wizerunku poprzez nieudostępnianie zdjęć bez Waszej wiedzy i wcześniejszej zgody do żadnych innych celów, niż wskazane poniżej oraz nieudostępnianie żadnych Waszych danych osobowych innych, niż imiona.

VIII

REGULAMIN VOUCHERA 
NA SESJĘ FOTOGRAFICZNĄ

 1. Istnieje możliwość zakupienia Vouchera/Zaproszenia na sesję fotograficzną w prezencie według obowiązujących pakietów cenowych.

 2. Klientów posiadających i realizujących voucher na sesję fotograficzna obowiązuje regulamin sesji zdjęciowej chyba,
  że zapisy poniżej stanowią inaczej. 

 3. Termin realizacji sesji ustalany jest indywidualnie z osobą obdarowaną voucherem, wg pakietu na który został zakupiony.

 4. Voucher jest ważny 6 miesięcy od daty zakupu, chyba że specjalna promocja lub notka na voucherze  określa inną jego ważność.

 5. Data realizacji vouchera zawarta na bilecie jest datą wyznaczają termin realizacji sesji, a nie umówienia na sesję fotograficzną. 

 6. Zmiana terminu sesji: termin sesji można zmienić maksymalnie 2 razy, odwołanie sesji kolejny raz / próba jej przesunięcia skutkuje nieważnością vouchera i koniecznością opłacenia kolejnej sesji według zasad obowiązujących w regulaminie sesji.

 7. Zawartość vouchera określona jest według pakietu, który wykupił obdarowujący 

 8. Obdarowany może poszerzyć pakiet, dokupić więcej ujęć lub produkt, jeżeli wyrazi taką chęć w wiadomości.

 9. W przypadku wyrażenia chęci dokupienia zdjęć lub produktów obdarowanego obowiązują ceny według obowiązującej oferty

 10. Voucher nie podlega zwrotowi lub wymianie na gotówkę.

IX

KONSULTACJA

 1. Pierwsza konsultacja fotograficzna jest bezpłatna

 2. Każda kolejna konsultacja odnośnie tej samej sesji jest płatna                w kwocie 150 zł

 3. Zmiana terminu konsultacji jest dopuszczalna, jednak musi zostać zgłoszona najpóźniej 6 godzin przed pierwotnie ustalonym terminem konsultacji. Zmiana terminu jest uzależniona od dostępności w moim kalendarzu. Nowy termin zostanie wyznaczony zgodnie z pierwszą wolną możliwością, co może oznaczać przesunięcie konsultacji o kilka dni lub tygodni. 

 4. Nieobecność na konsultacji skutkuje przepadnięciem bezpłatnej konsultacji 

 5. Płatność za konsultację powinna odbyć się przed terminem konsultacji

 6. Konsultacja fotograficzna może odbyć się przez zoom lub na żywo w zależności od indywidualnych ustaleń z klientem 

X

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie pytania proszę kierować na adres natalia.zieba.fotografia@gmail.com lub pod numerem telefonu
  +48 502 663 666, 

 2. Rozmowy telefoniczne lub video mogą zostać nagrywane. Poinformuję o tym fakcie, zgodnie z obowiązującym prawem

V

NATALIA ZIĘBA • FOTOGRAFIA

Uwiecznij to co najważniejsze. 

Zachowaj piękne momenty na zawsze.

bottom of page